Preloader Close
KVKK AYDINLATMA METNİ

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ HAKKINDA

AYDINLATMA METNİ

Kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerinin korunmasını amaçlayan 7 Nisan 2016 tarihli ve 29677 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVKK”) “Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü” başlıklı 10. maddesi ile 10 Mart 2018 tarih ve 30356 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ uyarınca işbu Aydınlatma Metni ile Şirketimiz Alde Kimya Sanayi Yatırımlar Limited Şirketi. (“Alde Kimya” veya “Şirket”) tarafından işlenen kişisel verileriniz hakkında sizleri bilgilendirmek isteriz.

 

Kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerinin korunmasını amaçlayan 7 Nisan 2016 tarihli ve 29677 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK” veya “Kanun”)’nun “Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü” başlıklı 10. maddesi ile 10 Mart 2018 tarih ve 30356 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ uyarınca işbu Aydınlatma Metni ile Şirketimiz Alde Kimya Sanayi Ticaret Yatırımlar Limited Şirketi (“Alde Kimya” veya “Şirket) tarafından işlenen kişisel verileriniz hakkında sizleri bilgilendirmeyi hedeflemekteyiz.

 

 

 1. VERİ SORUMLUSU

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) uyarınca, Alde Kimya “Veri Sorumlusu” sıfatına haiz olup, tarafımıza aşağıda yer verilen iletişim bilgileri aracılığıyla ulaşmanız mümkündür.

 

Genel Müdürlük Adres      : Dağcı Mah. D-400 Karayolu Bulv. Kürkçüler mevkii N:135 Sarıçam / ADANA

Telefon                              : 0322 329 03 22

Fax                                     : 0322 346 67 83

Web Adresi                       : www.aldekimya.com

 

 1. İŞLENEN KİŞİSEL VERİLER

Alde Kimya ile ilişkiniz kapsamında aşağıdaki kişisel verileriniz işlenmektedir;

 

 1. Kimlik Bilgileriniz: Ad soyadı, doğum yeri, doğum tarihi, yaş, fotoğraf, kimlik ve kimlik numarası;
 2. İletişim Bilgileriniz: İşyeri adresi, ev adresi, e-posta, telefon, cep telefonu, ikametgah, adres kayıt sistemi kayıtları;
 3. Eğitim, İş ve Profesyonel Yaşama İlişkin Verileriniz: Öğrenci belgesi, mezuniyet belgesi, çalışma geçmişi, mezun olunan okul, profesyonel yetkinlikler, CV bilgileri;
 4. Aile Durumuna ilişkin Bilgileriniz: Anne ve baba adı, eş veya çocukların kimlik numarası;
 5. Banka Hesap Verileriniz: Banka hesap numarası, IBAN numarası gibi banka hesap verileri;
 6. Denetim ve Teftişlere İlişkin Veriler: Denetim ve teftişlere ilişkin olabilecek veriler, ses kaydı, IP adresi, siber güvenliğe ilişkin veriler;

 

 1. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMAÇLARI

Alde Kimya ile ilişkinize göre ve bu kapsamda elde edilen kişisel verileriniz aşağıda yer verilen amaçlarla işlenebilecektir.

 

 • Sözleşmesel ve yasal yükümlülüklerimizin tam ve gereği gibi ifa edilebilmesi,
 • Hizmetlerimizin geliştirilmesi ve çeşitlendirilmesi,
 • Kurumsal sürdürülebilirlik, yönetim ve iletişim faaliyetlerinin planlanması ve icrası,
 • Kalite ve standart denetimlerimizin yapılabilmesi,
 • Kamu kurum ve kuruluşlarından gelen bilgi taleplerinin karşılanabilmesi,
 • Hukuki ve ticari güvenliğin sağlanması,
 • İnsan Kaynakları süreçlerimizin ve faaliyetlerimizin yürütülebilmesi,
 • Bilgi güvenliği süreçlerinin planlanması, bunların denetimi ve icrası,
 • Bilgi teknolojileri altyapısının oluşturulması ve yönetilmesi,
 • Finans ve/veya muhasebe işlerinin takibi,
 • Sözleşme yönetimi, hukuki işlemlerin tesisi ve hukuki süreçlerin takibi,
 • Ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması,
 • Talep ve şikayet yönetimi,
 • İnternet sayfamız ve iletişim kanallarımızın yönetimi,
 • İş ortakları, tedarikçilerimiz ve yatırımcılarımızla ilişkilerimizin yönetimi
 • Tesis ve personel güvenliğinin sağlanması,
 • Etkinlik, organizasyon ve davetlerin düzenlenmesi ve katılım süreçlerinin planlanması,
 • Sponsorluk faaliyetlerimizin yönetimi,
 • Alde Kimya değerlerinin güvenliğinin ve itibarının korunmasının sağlanması,
 • Alde Kimya üst düzey yöneticilerine sağlanacak yan haklar ve menfaatlerin planlanması ve icrası süreçlerine destek olunması,
 • Ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması ve takibi.

 

 1. İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİN AKTARIMI

 

Kişisel verileriniz; Kanun’un kişisel verilerin aktarılması ve yurtdışına aktarılmasına ilişkin hükümleri kapsamında işbu Aydınlatma Metni’nin 3. maddesinde yer alan amaçlarla; yurt içindeki kanunen yetkili kamu resmi kurum ve kuruluşları, kolluk kuvvetleri, mahkemeler ve icra müdürlükleri, ilişkili olduğumuz üçüncü taraf gerçek ve tüzel kişiler, hizmet sağlayıcı firmalar ve yetkilileri, iş ortakları, bankalar, Şirketimiz pay sahipleri, grup şirketlerimiz ve iştiraklerimiz, tedarikçiler ve destek hizmeti sağlayıcılar ile paylaşılabilecektir.

 

 1. KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMA YÖNTEMLERİ VE HUKUKİ SEBEPLERİ

 

Alde Kimya, kişisel verilerinizi Şirketimizle iletişime geçmeniz ve/veya hukuki ilişkinizin kurulması esnasında ve söz konusu ilişkinin devamı süresince sizlerden, ortaklıklar, grup şirketleri, iştirakler, işbirliği yaptığımız ya da sözleşme ilişkimizin bulunduğu çözüm ortakları, dâhil olmak üzere üçüncü kişilerden ve yasal mercilerden olmak kaydıyla çağrı merkezi, internet, mobil uygulamalar, sosyal medya ve diğer kamuya açık mecralar veya düzenlenen eğitimler, organizasyonlar ve benzeri etkinlikler aracılığıyla yukarıda yer verilen amaç ve hizmetlerin Kanun’un 5, 6 ve 8. madde hükümlerinde öngörülen çerçevede verilebilmesi amacı ile toplanmaktadır.

 

 1. KİŞİSEL VERİSİ İŞLENEN İLGİLİ KİŞİNİN HAKLARI

Kanun’un 11. maddesi hükümleri uyarınca kişisel verilerinize ilişki olarak aşağıdaki haklarınız bulunmaktadır.

 

  • Kişisel verinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
  • Kişisel verileri işlenmişse; buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
  • Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
  • Kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi ya da yok edilmesi halinde bu işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen kişisel verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle veri sahibinin aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme

 

 1. HAK VE TALEPLERİNİZ İÇİN BİZİMLE İLETİŞİME GEÇMEK İSTERSENİZ:

 

Yukarıda belirtilen haklar kapsamında ilgili taleplerinizi dilekçe ile, noter kanalı ve info@aldekimya.com adresi üzerinden, Şirketimize daha önce bildirilen ve sistemlerimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinizi kullanmak suretiyle, www.aldekimya.com adresinde yer alan veya Genel Müdürlük’te fiziken bulunan “Kişisel Veriler Hakkında Başvuru Formu” nu doldurarak iletebilirsiniz.

 

Bu kapsamda yapılacak olan şahsen başvurular tarafımızdan yapılacak kimlik doğrulamasını takiben kabul edilecek olup; talepleriniz, niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 gün içinde sonuçlandırılacaktır. Başvuruya yazılı olarak cevap verilmesi durumunda, 10 sayfaya kadar ücret alınmayacak olup 10 sayfanın üzerindeki her sayfa için Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’in 7. maddesinde yer alan işlem ücreti alınabilecektir. Başvuruya cevabın CD, flash bellek gibi bir kayıt ortamında verilmesi halinde ise kayıt ortamının maliyeti tutarında bir ücret talep edilebilecektir.

 

 

VERİ SORUMLUSU

ALDE KİMYA SANAYİ TİCARET YATIRIMLAR LİMİTED ŞİRKETİ